Regulamin sklepu

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy ZaziZazu działający pod adresem www.zazie.com.pl/pracownia/ oraz www.zazizazu.pl (zwany dalej: Sklep) jest prowadzony przez: Olgę ‘Zazie’ Gromek w ramach opodatkowanej działalności nierejestrowanej na podstawie ustawy “Prawo przedsiębiorców” z dnia 30 kwietnia 2018

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronach internetowych Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydruk lub zapis na nośniku elektronicznym, a także udostępniany Klientowi po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.

4. Integralną częścią Regulaminu są „Zasady Bezpieczeństwa” dostępne pod adresem: https://zazie.com.pl/pracownia/zasady-bezpieczenstwa/ oraz umieszczone na samym końcu niniejszego Regulaminu.

5. Dla potrzeb stosowania i interpretacji Regulaminu, poniższe określenia oznaczają:

° Kodeks Cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93
ze zm.);
° Klient: osoba fizyczna, korzystająca ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
(zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);
° Newsletter: elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym;
° Produkt: towar prezentowany w Sklepie internetowym, będący przedmiotem rękodzielniczym, przeznaczony do sprzedaży;
° Regulamin: niniejszy dokument;
° RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
° Ustawa o prawach konsumenta:  ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
° Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną:  ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
° Zamówienie: złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia, oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu prezentowanego w Sklepie internetowym, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

6. Umowy zawierane w ramach Sklepu są w języku polskim.

7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Olga ‘Zazie’ Gromek prowadząca opodatkowana działalność nierejestrowaną.

8. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, które wymagają podania danych osobowych. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym ZaziZazu, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celu świadczenia usługi newslettera. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9. Sprzedaż detaliczna w ramach Sklepu internetowego kierowana jest wyłącznie do Klientów indywidualnych. W ramach opodatkowanej działalności nierejestrowanej nie ma możliwości wystawiania faktur.

10. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną rękodzieła za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz posiadanie urządzenia z dostępem do internetu, przeglądarki z obsługą javascript oraz akceptującą pliki cookies, a także adresu e-mail.

11. Korzystanie przez Klienta z Usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do
systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Klientom stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.

12. Wszystkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu internetowego lub prawa do korzystania z nich, a także prawa do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, a w innych przypadkach za zgodą Sprzedawcy.

13. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W ramach korzystania ze Sklepu Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, naruszającym prawo oraz dobre obyczaje, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.

14. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

15. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania.

16. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz – w przypadku zakupu świec i wosków – Zasadami Bezpieczeństwa. Poprzez złożenie zamówienia i zaznaczenia odpowiednich pól pod zamówieniem Klient potwierdza, iż się z nimi zapoznał.

II USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W Sklepie internetowym ZaziZazu dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: “Formularz Zamówienia”. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez
Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie internetowym przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Dodaj do koszyka”. W Koszyku Klient ma możliwość:
– dodawania i usuwania produktów oraz ich ilości
– wyboru sposobu dostawy (paczkomaty InPost, kurier);

2. Kolejnym etapem wypełniania Formularza Zamówienia jest przejście z Koszyka do sekcji “Dane płatności” poprzez kliknięcie przycisku “Przejdź do kasy”. W sekcji formularza “Dane płatności” Klient widzi podsumowanie swojego zamówienia w postaci nazw i ilości produktów oraz jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do realizacji i wysyłki zamówienia:
– imię i nazwisko/nazwa firmy,
– adres poczty elektronicznej,
– numer telefonu kontaktowego
– adres dostarczenia przesyłki kurierskiej (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
– wyboru lokalizacji paczkomatu InPost z listy lub podania jego unikalnego kodu alfanumerycznego

3. Do momentu kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę” na stronie Sklepu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. Po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę” nie ma już takiej możliwości, a wszelkie zmiany w zamówieniu lub danych teleadresowych mogą być wprowadzone jedynie na drodze kontaktu mailowego ze Sprzedawcą.

4. Usługa Elektroniczna “Formularz Zamówienia” świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego
pośrednictwem. Usługa ta może ulec także zakończeniu z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za pośrednictwem formularza przez Klienta (Usługobiorcę).

5. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”.

6. Usługa Elektroniczna “Newsletter” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient jako Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

III WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r.. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380z późn. zm.)

2. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

4. Sklep Internetowy ma na celu umożliwienie i ułatwienie Klientowi złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży. Zamówienie może być jednak złożone przez Klienta i Umowa Sprzedaży może być zawarta także na inne prawem przewidziane sposoby i zgodnie z wyborem Klienta, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

5. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

6. Obowiązuje następująca procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie internetowym za pomocą Formularza Zamówień:
A) zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym;
B) po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą;
C) utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt B powyżej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

IV SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w Santander Bank:
OLGA GROMEK
34 1090 1056 0000 0001 4490 9479

2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu HotPay – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu
internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na
stronie internetowej https://hotpay.pl/

Termin płatności:
W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;

 

V KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
– wysyłka do paczkomatu InPost
– wysyłka kurierska InPost pod wskazany adres

2. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 20 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia wpłynięcia płatności.

3. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.

4. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Paczkomaty InPost”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez spółkę InPost Sp. z o.o. po akceptacji przez Klienta regulaminu „Paczkomaty 24/7″ przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług „Paczkomaty InPost”, tj. spółkę InPost Sp. z o.o.. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług lub „Paczkomaty 24/7” w procesie zatwierdzania wyboru przez Klienta sposobu realizacji dostawy Towarów.

5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, zalecane jest, aby Klient sprawdził w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient zalecane jest, aby Klient, wraz z kurierem, sporządził protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez klienta i kuriera. Niezastosowanie się do zaleceń nie wpływa na możliwość złożenia reklamacji w Sklepie.

6. Odbierając przesyłkę, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Niezastosowanie się do zaleceń nie wpływa na możliwość złożenia reklamacji w Sklepie.

VI REKLAMACJA PRODUKTU

1. Klient, zawierając umowę sprzedaży, oświadcza – poprzez zaznaczenie stosownych pól w Formularzu Zamówienia – że zapoznał się z regulaminem Sklepu oraz Zasadami Bezpieczeństwa dotyczącymi używania świec oraz produktów z wosków roślinnych. W związku z powyższym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne powstałe w wyniku nieprawidłowego używania tychże produktów lub nieodpowiedzialnego obchodzenia się z ogniem.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych, chyba że z opisu Produktu wynika, że Produkt nie jest pełnowartościowy. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

3. W przypadku wad Produktu Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu, Klient przesyła do Sprzedawcy reklamowany Produkt, w miarę możliwości z dołączonym do niego dowodem zakupu. Zaleca się dokładne opisanie: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty powstania wady rodzaju wady, żądania Klienta w tym zakresie – żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży – oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i
przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Powyższe wymagania mają charakter zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

6. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej . Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres wskazany w pkt 4 powyżej.

 

VII DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Klientów, w tym Usługobiorców korzystających z funkcjonalności Sklepu, jest Sprzedawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, które wymagają podania danych osobowych.
Dane osobowe Klientów, mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
1) przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania
danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta założonego w ramach Sklepu (w przypadku założenia przez Usługobiorcę takiego konta) oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu określonych w Rozdziale 3 Regulaminu w ramach zawartej z Usługobiorcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4) rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
5) rozpatrywania reklamacji Usługobiorców dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
6) przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Usłogodawcy (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
7) przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8) rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9) umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6
ust. 1 lit. f RODO);
10) monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu przez Usługobirców, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Sklepu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
11) w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych towarów Sklepu z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Usługobiorców, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
12) prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
13) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
14) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Usługodawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
15) wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną;

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:
1) do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej;
2) przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Usługodawcy lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Klient, w tym Usługobiorca) w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej;
3) przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
4) przez okres niezbędny do udokumentowania przez Usługodawcy przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających;
5) w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata;
6) w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu;
7) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Usługodawcy) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.

Usługodawca zapewnia każdemu Klientowi, w tym Usługobiorcy, prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcy w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), każdemu Klientowi (w tym Usługobiorcy) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego Usługodawcy, w tym profilowania, będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Klientowi (w tym Usługobiorcy) przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.

W przypadku przetwarzania przez Usługodawcy danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Klienta (w tym Usługobiorcę), każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Podanie danych osobowych w odniesieniu do:
1) Klientów, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Sklepu – w celu złożenia i umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia (i tym samym umowy sprzedaży) niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres do dostawy), adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia
zamówienia (a tym samym zawarcia umowy sprzedaży), a w przypadku niepodania numeru telefonu kontaktowego brakiem możliwości skorzystania z usługi dostawy towaru za pośrednictwem kuriera,
2) Klientów, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – w celu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer zamówienia, numer konta bankowego. Niepodanie tych informacji może uniemożliwić skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a brak wskazania numeru konta bankowego może uniemożliwić zwrot należności,
3) Klientów, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową sprzedaży – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Sprzedawcę niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer konta bankowego. Niepodanie tych danych uniemożliwi Usługodawcy rozpatrzenie złożonej reklamacji,
4) pozostałych przypadków – jest dobrowolne.

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedwcę przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu:
1) wszystkich Użytkowników, poprzez informacje na stronie głównej Sklepu internetowego oraz
2) Użytkowników posiadających Konto, za pośrednictwem wiadomości e-mail, na podany przez niech adres.

Powiadomienie, o którym mowa powyżej, zawierać będzie zestawienie zmian wraz termin ich obowiązywania, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni od daty powiadomienia. W przypadku, gdy Usługobiorca posiadający Konto nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien powiadomić o tym fakcie Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania
powiadomienia. Powiadomienie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy prowadzenie Konta w Sklepie internetowym.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) i przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca:
a) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub
b) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

 


 

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PALENIA ŚWIEC

 


 

BEZPIECZNY SKŁAD: 

Do stworzenia każdej ze świec został użyty naturalny, wegański i biodegradowalny wosk sojowy Tefawax Y50, produkowany w Szwecji wyłącznie z soi wolnej od GMO.

Użyte w świecach olejki zapachowe French Color & Fragrance są zgodne ze standardami International Fragrance Association (IFRA), a także zgodne z przepisami REACH. Olejki ani żaden z ich składników (wymienionych w The International Cosmetic Dictionary and Handbook – edycja 8) nie były testowane przez ich producenta – firmę French Color & Fragrance – na zwierzętach: ANIMAL NON-TESTING DECLARATION (TI/9/6)

Knot bawełniane renomowanej marki Wedo (Westdeutsche Dochtfabrik GmbH & Co), wyprodukowane został z najwyższej jakości przędzy bawełnianej z certyfikatem Oeko-Tex 100. Knoty Wedo są zgodne z przepisami REACH oraz posiadają akredytację RAL (Quality Mark Candles).

 


JAK PRAWIDŁOWO PALIĆ ŚWIECE SOJOWE,
BY DŁUGO CIESZYĆ SIĘ ICH ZAPACHEM?

Najważniejsze jest pierwsze palenie danej świecy, ponieważ w ten sposób niejako kształtujemy jej „matrycę”, według której potem będzie się palić. Dlatego tak ważne jest, by zastosować się do kilku prostych wskazówek:

Jeśli świeca przyszła do Ciebie w paczce, nie zapalaj jej od razu po rozpakowaniu – zwłaszcza zimą! Daj jej czas, by osiągnęła temperaturę pokojową.

Przed zapaleniem świecy przytnij jej knot na długość ok. 5 mm. Dzięki temu unikniesz zbyt dużego płomienia świecy i związanego z nim kopcenia oraz zbyt szybkiego wytapiania się wosku. Odpowiednio krótki knot będzie się palił równym i spokojnym płomieniem, równomiernie roztapiając wosk i uaktywniając zawarte w nim olejki zapachowe.

Nie zapalaj świecy „tylko na chwilę”, żeby sprawdzić jak pachnie! Po pierwsze, pełen zapach świecy ujawnia się dopiero po dobrym rozgrzaniu wosku, czyli mniej więcej po 40 minutach palenia, a po drugie – i najważniejsze – podczas pierwszego palenia świeca musi utworzyć tzw. „basen”, czyli roztopić się na całej swojej powierzchni, od knota aż do ścianek naczynia. W zależności od średnicy świecy i rodzaju knota zajmuje to od 1 do 3 godzin. Dzięki temu unikniesz podczas kolejnych paleń świecy tzw. „tunelowania”, czyli nierównomiernego wytapiania się wosku jedynie wokół knota i w głąb świecy, co powoduje jej gaśnięcie i zatapiania knota oraz uniemożliwia wykorzystanie całego wosku w naczyniu. Specyfiką świec sojowych jest to, że przy każdym kolejnym paleniu wosk na powierzchni świecy roztopi się tylko do tego miejsca, do którego rozpuściliśmy go podczas poprzedniego palenia.

Czysty i krótki knot to podstawa! Jeśli podczas palenia knot świecy „wydłuży się”, zacznie kopcić lub na jego powierzchni pojawi się charakterystyczny „grzyb” – należy święcę zgasić, oczyścić oraz skrócić knot, a następnie ponownie zapalić.

Pamiętaj, że maksymalny czas palenia każdej świecy sojowej to zaledwie 4 godziny! Cztery godziny max. Nie więcej! Jeśli jednorazowo będziesz palił ją dłużej niż zalecany czas, doprowadzisz do przegrzania wosku, które skutkuje szybszym odparowaniem olejków zapachowych i mniejszą intensywnością zapachu podczas kolejnego palenia świecy. Ponadto przegrzanie wosku i doprowadzenie go do płynnej konsystencji na kilka centymetrów w głąb świecy może spowodować odklejenie się od dna, przesunięcie lub nawet zatopienie bawełnianego knota. Nadmiernie rozgrzany wosk może również doprowadzić do pęknięcia szklanego lub ceramicznego naczynia świecy. Dlatego po 4 godzinach palenia świecy sojowej należy ją zgasić i pozwolić woskowi na ponowne zestalenie się.

1 centymetr bezpieczeństwa! Świec sojowych zalewanych w naczyniach nie powinno wypalać się do dna i do „gołego” szkła. Im mniej wosku w naczyniu, tym większe ryzyko, że ścianki naczynia będą się nierównomiernie nagrzewać, co może skutkować jego pęknięciem i rozlaniem się wosku. Dlatego zawsze należy palić świece sojowe na podstawce, zostawiać na dnie ok. 1 cm wosku i nigdy nie pozostawiać ich do samoistnego wypalenia!

To teraz wszyscy razem:

1. Przycinaj knot
2. Wypalaj basen
3. Oczyszczaj knot
4. Gaś po max 4 h
5. Zostawiaj 1 cm wosku na dnie

 


OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PALENIA ŚWIEC


Uwaga! Produkt łatwopalny!

Świeca nie jest zabawką. Oprócz naturalnego i biodegradowalnego wosku roślinnego (sojowego, rzepakowego lub kokosowego) zawiera kompozycje zapachowe i dodatki barwiące. Należy ją przechowywać z dala od dzieci i zwierząt domowych.

 

 


Nie pozostawiaj palącej się świecy bez nadzoru!
Nawet gdy wychodzisz z pokoju na chwilę i tylko po herbatę lub do toalety – pamiętaj, że otwarty ogień (nawet ten mały!) zawsze stanowi zagrożenie dla otoczenia. W każdej chwili może pęknąć naczynie, w którym świeca się pali; przewrócić się, rozlać i zająć ogniem pobliską zasłonę, książkę, stertę gazet lub obrus na stole.

 

 

Nie pozostawiaj zapalonej świecy w obecności dzieci lub zwierząt domowych!
Istoty te są absolutnie nieprzewidywalne! Pamiętaj, że płonąca świeca i pies (kot / dziecko) – choć do tej pory nie zwracali na siebie uwagi – w jednej chwili, pod Twoją nieobecność, mogą stać się najlepszymi przyjaciółmi lub najgorszymi wrogami, a ich wspólna zabawa może zakończyć się nieszczęśliwie dla obojga (płonący kot, poparzone dziecko, pies oblany gorącym woskiem, płonące zasłony i histeria wszystkich obecnych).

 

 


Zachowaj bezpieczny odstęp (minimum 10 cm) pomiędzy stojącymi od siebie świecami!

Zbyt mała odległość pomiędzy świecami może skutkować zbytnim nagrzaniem i pęknięciem szklanego pojemnika (w przypadku świecy w naczyniu), zajęciem się wosku świecy od sąsiedniego płomienia lub niekontrolowanym stopieniem się wolnostojącej świecy. Zbyt wysoka temperatura spowoduje nierównomierne topienie się wosku, co może doprowadzić do zatopienia się knota świecy.

 

Nie stawiaj świecy na parapecie okiennym!
Nie dość, że ryzykujesz zapaleniem się zasłon lub firanek lub poparzeniem liści roślin doniczkowych (gorące powietrze unosi się do kilkudziesięciu centymetrów ponad płomieniem świecy), to jeszcze nagły podmuch powietrza – nawet spod framugi zamkniętego okna! – może skierować płomień świecy w zupełnie nieprzewidzianym kierunku. Ponadto chłodne powietrze od strony okna spowoduje nierównomierne spalanie się świecy, która może zacząć „tunelować”, topiąc wosk jedynie wokół knota, a pozostawiając go przy ściankach naczynia.

 

Nie stawiaj świecy w przeciągu!
Nagły podmuch wiatru może przewrócić świecę, powodując rozlanie wosku oraz pożar. Ponadto zapach świecy stojącej w przeciągu będzie o wiele słabiej wyczuwalny, a intensywna cyrkulacja powietrza może spowodować nierównomierne wytapianie się wosku (np. tunelowanie) oraz problemy z prawidłowym paleniem się knota (np. drgający płomień, kopcenie, tworzenie się tzw. „grzyba” na knocie)

 

 

Nie stawiaj świecy w pobliżu naturalnych i sztucznych źródeł ciepła!
Wosk sojowy topi się w stosunkowo niskiej temperaturze, dlatego pozostawienie świecy (nawet zgaszonej!) na parapecie i narażenie jej na działanie promieni słonecznych może spowodować całkowite roztopienie się świecy i rozlanie wosku (zwłaszcza w przypadku świecy sojowej wolnostojącej). Z tego samego powodu nie należy stawiać świec na kominku oraz w pobliżu sprzętu RTV, który dodatkowo może ulec zniszczeniu pod wpływem stopionego wosku.

 

 

Pal świece wyłącznie w pozycji pionowej – na płaskiej i stabilnej powierzchni!
Nie stawiaj płonącej świecy w łóżku, na oparciu kanapy, na stercie gazet i książek lub na małym stoliku zawalonym mnóstwem dupereli. Kiedy świeca się przewróci – wszystko spłonie lub w najlepszym razie zostanie upaprane woskiem. Palenie świecy na nierównej powierzchni będzie również skutkowało nierównomiernym roztapianiem się wosku lub zatopieniem knota.

 

 

Zawsze pal świece na podstawce!
Niezależnie od tego, czy palisz świecę wolnostojącą czy zalewaną w naczyniu (szklanym lub ceramicznym) – zawsze trzymaj ją na podstawce. To uchroni Twoje meble przed odparzeniami i odbarwieniami pod wpływem wysokiej temperatury, a także – co może się zdarzyć w przypadku każdego naczynia – rozlaniem się płynnego wosku z pękniętego pod wpływem wysokiej temperatury naczynia. Nawet żaroodporne szkło i wypalana ceramika – na skutek wady produkcyjnej lub niewidocznego gołym okiem uszkodzenia mechanicznego – mogą ulec niespodziewanemu pęknięciu pod wpływem wysokiej temperatury. Z tego właśnie powodu nigdy nie dopalaj świecy w naczyniu do samego dna – do „gołego szkła” – ponieważ nierównomierne rozgrzanie naczynia wokół knota może zakończyć się pęknięciem naczynia. Dla bezpieczeństwa zawsze zostawiaj ok. 1 cm wosku na dnie naczynia.

 

Świece wolnostojące (walcowe, stożkowe lub figurki) pal zawsze na podstawce lub w naczyniu!
Pamiętaj, że świeca wolnostojąca nie wytapia się „do zera” i że podczas palenia spływa z niej pewna ilość płynnego wosku, który nie zawsze zmieści się na płaskiej podstawce. Dla bezpieczeństwa umieść ją w nieco głębszym naczyniu.

 

 


Regularnie przycinaj knot świecy!
Przed każdym paleniem świecy upewnij się, że knot jest oczyszczony z osadów powstałych podczas poprzedniego spalania i przytnij go do 5 mm długości. Przycięcie knota gwarantuje spokojne, równomierne i długie spalanie świecy – im dłuższy knot i gwałtowniejsze spalanie, tym szybsze wytapianie wosku i krótsza żywnotność świecy.

 

Przed zapaleniem knota – wyprostuj go!
Zapalając świecę, upewnij się, że jej knot nie leży płasko na powierzchni wosku – w przeciwnym razie dojdzie do nierównomiernego wytapiania wosku i zatopienia knota.

 

 

 

Nie zanieczyszczaj świecy!
Nie zostawiaj na powierzchni wosku spalonych zapałek, paprochów i śmieci. Jeśli świeca zawiera dodatki w postaci ozdób lub suszonych kwiatów – upewnij się, że nie pływają one w bezpośrednim sąsiedztwie płomienia. Nie baw się płonącą świecą – nie drąż w wosku tuneli (ani palcem ani innymi narzędziami), nie oskrobuj go ze ścianek naczynia i nie transportuj ku płomieniowi, nie przekopuj kanałów z basenu (roztopionego wosku) do okolicznych rejonów świecy.

 

 

Nie pochylaj się nad płomieniem świecy i nie wdychaj jej oparów!
Nie stosuj aromaterapii z użyciem płonącej świecy: nie nachylaj się nad płomieniem i nie wdychaj oparów olejków eterycznych – nie dość, że spalisz sobie brwi, rzęsy i grzywkę, to jeszcze możesz podrażnić drogi oddechowe. Nie zanurzaj palców (lub innych części ciała) w gorącym roztopionym wosku; nie wylewaj go na ciało (własne lub cudze) i nie wcieraj w skórę. Choć wykonane z naturalnego wosku roślinnego, to nie są świece do masażu!

 

 

Nie dotykaj i nie przenoś palącej się świecy!
Nie tańcz z płonącą świecą po pokoju, nie stawiaj jej na podłodze podczas uprawiania jogi (seksu, aerobiku czy innych aktywności ruchowych w parach lub indywidualnie). Możesz się poparzyć lub wywołać pożar.

 

 

 

Pal świece wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu!
Jeśli zapachem płonącej świecy pragniesz umilić sobie kąpiel w małej zaparowanej łazience bez wentylacji – uważaj, bo natężenie zapachu i niedostateczna ilośc tlenu mogą spowodować ból głowy, duszności lub podrażnienie dróg oddechowych. Każdorazowo po paleniu świecy zapachowej należy dobrze wywietrzyć pomieszczenie, w którym była ona palona – dotyczy to zwłaszcza pomieszczeń, w których śpimy.

 

 

Nie zdmuchuj płomienia świecy!
Jeśli chcesz zgasić świecę, zastosuj specjalny kapturek do gaszenia lub odetnij knotowi dopływ tlenu poprzez zamknięcie pojemnika świecy kloszem lub nakrętką. Nigdy nie zdmuchuj świecy! Nachylając się nad świecą, możesz przypalić sobie włosy lub ubranie, a silny podmuch powietrza może sprawić, że rozgrzany płynny wosk rozleje się poza naczynie lub podstawkę.

 

 

Nie używaj wody (lub innej cieczy) do gaszenia świecy!
W ten sposób możesz niechcący spowodować rozprzestrzenienie się ognia.

 

 

 


Nie jedz świec!
Nawet gdy jesteś pod wpływem substancji powszechnie uważanych za relaksujące i święcie przekonany, że oto stoi przed Tobą pyszny pudding waniliowo-czekoladowy (co zdawałby się sugerować zapach tej czy innej świecy) – nie dokonuj aktu spożycia ani płonącej, ani zgaszonej świecy. Zapewniam Cię, że nie jest smaczna.